Magatartási kódex

Felhívjuk figyelmét, hogy az EUB mint a Generali Csoport tagja, magára nézve kötelező csoportszintű magatartási kódexet fogadott el, melyet az alábbiakban talál meg.

A Generali Csoport Magatartási Kódexét – mely a Generali Csoport Etikai Kódekének helyébe lép – 2012. december 14-én elfogadta az Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága.

A Magatartási kódex személyi hatálya a Generali Csoport valamennyi munkavállalójára, így a felügyelőbizottsági és igazgatósági tagokra is kiterjed. A fentieken túl, a Csoport nevében eljáró külső partnerek (tanácsadók, beszállítók, üzletkötők, stb.) szintén kötelesek a Magatartási Kódexben meghatározott alapelveket betartani.

A Magatartási Kódex egyrészt a követendő minimum magatartási szabályokat másrészt az alábbi területekre vonatkozó részletesebb eljárási szabályokat tartalmazza: sokszínű és befogadó munkahelyi légkör megteremtése, a vállalati vagyon és üzleti adatok védelme, összeférhetetlenség, vesztegetés- és korrupció ellenes eljárás, pénzügyi információk és bennfentes kereskedelem, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, nemzetközi szankciók.

A Kódex szövegét a Generali Csoport működése szerinti valamennyi ország hivatalos nyelvére lefordították.

Visszaélés és kifogásolható magatartás bejelentése

A Társasághoz bejelenthető minden olyan eset vagy eljárás, melyről a bejelentő jóhiszeműen feltételezi, hogy az kifogásolható, jogellenes illetve a Magatartási Kódexnek, a Csoportszintű Szabályoknak vagy egyéb belső eljárásrendnek a rendelkezésébe ütközik (ideértve különösen a diszkrimináció, zaklatás, erőszak, munkahelyi megfélemlítés, korrupció és vesztegetés, stb. minden formáját). A bejelentés helyi és a Csoport központjában működtetett kommunikációs csatornákon is megtehető. A gyorsabb visszajelzés érdekében javasoljuk, hogy először a helyi kommunikációs csatornákat vegyék igénybe.

A bejelentéseket elküldhetik:

Helyi kommunikációs csatornákon:
– e-mailen: incidens.compliance.hu@generali.com
– postai úton: Megfelelőségi vezető, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

A Csoport központjában működtetett csatornákon:
– postai úton: Group Compliance – Business Integrity – Piazza Cordusio 2, 20123 Milano, Italy

A pénzügyi, számviteli, könyvvizsgálói, banki és vesztegetés elleni területtel kapcsolatos ügyeket a munkavállalók a Csoportszintű Compliance segélyvonalán is bejelenthetik.
A segélyvonal üzemeltetője a GCS Compliance Service Europe Ltd. (Navex Global leányvállalata):
– a bejelentést itt lehet megtenni.

A bejelentőnek a bejelentésben kellő részletességgel nyilatkoznia kell a feltételezett szabálysértés körülményeiről. A konkrét részleteket nem tartalmazó bejelentéseket a Társaság nem tudja figyelembe venni.
Habár – ahol a helyi jogszabályok ezt lehetővé teszik – a Csoport befogad anonim bejelentéseket is, úgy hisszük, hogy bármely bejelentés kivizsgálása eredményesebb lehet, ha a bejelentő személyazonossága ismert; ezért a Csoport arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy a bejelentéseket személyazonosságuk felfedésével tegyék meg.

A bejelentés tényét, valamint a bejelentő és a bejelentéssel érintett egyéb személy(ek) adatait a Társaság bizalmasan, a legnagyobb diszkrécióval kezeli, mindenkor betartva a titoktartásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

A Generali Csoport a jóhiszemű bejelentőkkel szembeni retorziót semmilyen formában nem tolerálja, függetlenül attól, hogy a jelentés mely személyeket érint.

Fontos, hogy a fenti kommunikációs csatornák nem használhatóak a Csoport tagvállalatai által értékesített termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélpanaszok bejelentésére. A helyi jogszabályoknak megfelelően, az ügyfelek részére fenntartott panaszbejelentési csatornákról a szerződéses dokumentumok nyújtanak bővebb felvilágosítást.

Generali Csoport – magatartási kódex

A www.eub.hu weboldalon található szerződéskötő rendszerek működtetése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az Európai Utazási Biztosító Zrt. áll helyt.